ALGEMENE VOORWAARDEN

met betrekking op het huren van materiaal

Voor akkoord; Vul uw gegevens onderaan deze pagina in.

Overeenkomst VERHUUR

Behorende bij en deel uitmakende van de (digitale) Huurovereenkomst c.q. het aanmeldingsformulier tussen het watersportcenter Windy Waters en de huurder.

 

ARTIKEL 1  : DEFINITIES :

 

1.1       Verhuurder /                 Naam:              Windy Waters

Watersportcenter         Bezoekadres:     Varelseweg 211, 8077 RB  Hulshorst

Postadres:        Varelseweg 211, 8077 RB  Hulshorst

KvK-nummer:    54926696

Algemeen telefoonnummer: 0031(0)653616370

Algemeen e-mailadres:           info@windywaters.nl

Website:                                    www.windywaters.nl

Hierna te noemen “de verhuurder” ,“het watersportcenter” of “wij” of

“Ons” of “onze”

 

1.2       Directie                        de directie van Windy Waters,

verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

 

1.3       Huurder /                     De op de huurovereenkomst c.q. het aanmeldingsformulier volledig

Betrokkene                   vermelde persoonsgegevens is de huurder / betrokkene.

Hierna te noemen “huurder” of ”jij” of “jou”

 

1.4       Materialen                    De op de huurovereenkomst c.q. het aanmeldingsformulier vermelde

materialen.

 

1.5       Verwerker                     Medewerkers van het watersportcenter die ten behoeve van de

verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt , zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

 

1.6       Verantwoordelijke         de directie die het doel van en de middelen voor de verwerking van

persoonsgegevens vaststelt.

 

1.7       Datalek / inbreuk ivm    Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige

persoonsgegevens       wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die

kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de

ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot

doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte

persoonsgegevens.

 

1.8       Derden:                        anderen dan jij en wij en onze medewerkers

 

1.9       Meldplicht datalekken    De verplichting tot het melden van datalekken aan de

Autoriteit persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan

Betrokkenen.

 

1.10     Medewerkers                Personen die werkzaam zijn bij jou of bij ons, ofwel in

dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.

 

1.11     Onderliggende opdracht:          De opdracht zoals bedoeld op de huurovereenkomst c.q. het

aanmeldingsformulier.

 

1.12     Huurovereenkomst c.q.             Het door de huurder ingevulde en door het

aanmeldingsformulier               watersportcenter bevestigde formulier.

 

1.13     Persoonsgegevens        Alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke

persoon (“de betrokkene”) die in het kader van de “onderliggende

opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar worden beschouwd

een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden

geidentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

1.14     Verwerken /                  een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot

verwerking                   persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet

uitgevoerd via geautomatiseerde procedes, zoals het verzamelen,

vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

1.15     AVG                             Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de

uitvoeringswet van deze verordening.

 

 

ARTIKEL 2  : TOEPASSELIJKHEID EN LOOPTIJD :

 

 • Deze overeenkomst is van toepassing op iedere verwerking die door ons als verhuurder/verantwoordelijke wordt gedaan op basis van de onderliggende opdracht en de eventuele datalekken / inbreuken in verband met persoonsgegevens die plaatsvinden met betrekking tot die data.

 

 • De overeenkomst treedt in werking op de datum van de ontvangst door het watersportcenter van het door de huurder ingevulde en door het watersportcenter bevestigde huurovereenkomst. Bij minderjarige deelnemers dient dit formulier mede te worden ondertekend c.q. akkoord bevonden door een wettelijk vertegenwoordiger die aansprakelijk is voor de huurverplichtingen voortkomend uit deze overeenkomst.

Deze overeenkomst heeft betrekking op de bij de aanmelding van kracht zijnde informatie vermeld staande op de website van Windy Waters en/of in een betreffend email-contact opgenomen te weten:

 1. De verhuur van het materiaal;
 2. Het tijdsbestek waarop deze verhuur plaatsvindt;
 3. Bij inschrijving is de huurder een door het watersportcenter te bepalen bedrag verschuldigd aan (aan)betaling verhuur.
 4. De wederzijdse rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst eindigen zodra de verhuur is beëindigd.

 

 • De huurder dient minimaal te beschikken over de bij het verhuurde behorende vereisten/verplichtingen.

 

2.4  Een aanvraag voor de huur van materialen wordt definitief :

 1. Zodra de huurder een bevestiging van het watersportcenter heeft ontvangen;
 2. Zodra de huurder akkoord heeft gegeven aan het watersportcenter naar aanleiding van een aan hem of haar gedane offerte.

 

 • De verhuurder behoudt zich het recht voor de huurperiode naar boven af te ronden indien er geen hele uren gevaren wordt met het materiaal.

 

 • Mocht huurder het gehuurde niet binnen de afgesproken tijd van terugkomst kunnen inleveren, dan dient huurder, verhuurder hiervan direct in kennis te stellen.

 

2.7 Tussentijdse of voortijdse beëindiging van de overeenkomst:

 1. Voor aanvang van de huur van de materialen:
 2. Tot 7 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum kan de huur waarvoor men ingeschreven staat door de huurder geannuleerd worden. In dat geval worden geen annulerings- of administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Van 7 dagen tot 2 dagen voor de afgesproken huurperiode bedragen de annulerings- en administratiekosten 10% van het desbetreffende bedrag aan huur.
 4. Daarna is annulering nog slechts mogelijk overeenkomstig paragraaf 2 van dit artikel.

 

 1. Tijdens de cursus / het arrangement:
 2. Mocht een deelnemer tijdens de huurperiode de huurperiode eerder dan is overeengekomen te beeindigen, dan dient dit aan het watersportcenter kenbaar te worden gemaakt middels een schrijven of persoonlijke gesprek. Bevestiging van opzegging wordt door het watersportcentrum schriftelijk of mondeling gedaan.
 3. De deelnemer is dan het bedrag aan huur verschuldigd tot en met het moment van beëindiging van de overeengekomen huurperiode.

 

 1. Bij overlijden:

Bij overlijden wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van de datum van overlijden. Reeds tevoren betaalde huurgelden worden voor zover deze betrekking hebben op de huurperiode na het beëindigen van de overeenkomst terugbetaald.

 

 1. Door het watersportcenter:
 2. Het watersportcenter is bevoegd eenzijdig schriftelijk of mondeling de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de huurder zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van het watersportcenter of van andere deelnemers daardoor ernstig worden geschaad. (zie artikel 8)
 3. De huurder is dan de huurgelden verschuldigd tot en met het moment van beëindiging van de huurovereenkomst.
 4. Bij onvoorziene omstandigheden , waardoor de verhuur wordt belemmerd (zoals bv bij onweer) is het watersportcenter gerechtigd een passende oplossing te bieden.

 

2.8 Artikel 9 Van deze overeenkomst blijft gelden, ook nadat de overeenkomst is geeindigd.

 

ARTIKEL 3  : RECHTEN VAN BETROKKENE :

 

3.1       Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend voor de verhuur van materialen. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de huurperiode. De verwerking vindt plaats volgens je schriftelijke instructies, tenzij wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen (b.v. bij het maken van een afweging of een melding van een “ongebruikelijke transactie” moet worden gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)) Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij u daarvan onmiddellijk in kennis.

 

3.2       Als wij (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van betrokkenen om uitoefening van hun rechten (bv inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens) , dan kan het voorkomen dat wij deze verzoeken aan U doorsturen voor verdere afhandeling. Vanwege de aard van de onderliggende opdracht, en de daarbij op ons rustende contextuele verwerkingsverantwoordelijkheid voor de verwerking, is het niet altijd passend als wij (rechtstreeks) aan ons gerichte verzoeken van betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten zelf af zouden handelen. In dergelijke gevallen zenden wij deze verzoeken door naar u. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij wij u natuurlijk behulpzaam kunnen zijn en als wij in het kader van de onderliggende opdracht toegang hebben tot deze persoonsgegevens.

 

3.3       Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Wij beperken de toegang tot medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot persoonsgegevens die deze medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

 

3.4       Bij aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het materiaal over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het materiaal in goede staat verkeert en is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke uitrusting.

 

ARTIKEL 4 : PLICHTEN VAN BETROKKENE:

 

 • De huurder dient het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken.
 • De huurder dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
 • De huurder is verantwoordelijk voor inspectie van het gehuurde bij het begin van de huurperiode. Zonder melding aan verhuurder accepteert huurder stilzwijgend het gehuurde als in goede staat zonder beschadigingen, gebreken of mankementen.
 • Tijdens de huurperiode is de huurder volledig verantwoordelijk voor de orde, de veiligheid en het juiste gebruik van het gehuurde, alsmede adequaat en veilig afmeren.
 • Kinderen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders.
 • De huurder moet eventuele schade van welke aard dan ook , dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, z.s.m. aan de verhuurder mededelen.
 • De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het gehuurde materiaal.
 • Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde aan verhuurder overhandigen, in dezelfde staat als waarin en op dezelfde plaats waar het materiaal ter beschikking is gesteld.

ARTIKEL 5  : VEILIGHEIDSBEPALINGEN:

 

5.1.      Het is niet toegestaan achter het gehuurde materiaal zaken te slepen anders dan de hiervoor door de verhuurder beschikbaar gestelde middelen of zaken. Hiervoor dienen door de huurder beschikbaar gestelde middelen of zaken te worden gebruikt onder verantwoordelijkheid van de huurder en dienen altijd met het daarvoor beschikbaar gestelde materiaal te worden gesleept.

 • De huurder is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen

c.q. verkeersreglementen, hieronder vallen ook eventuele snelheidsbeperkingen en het voeren

van de juiste verlichting.

 • Het is niet toegestaan om het gehuurde te gebruiken onder invloed van alcohol en/of drugs.
 • Bij slecht weer behoudt verhuurder zich het recht voor de huur c.q. huurovereenkomst per

direct te beeindigen

 

ARTIKEL 6  : AANSPRAKELIJKHEID HUURDER:

 

 • De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het materiaal ontstaan gedurende de tijd dat hij het materiaal onder zich heeft.
 • De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of haar of een van zijn mede-huurders is veroorzaakt, dan wel niet aan een van hen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan : gevolgschade.
 • Huurder is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze voorwaarden niet nakomt. Bij niet nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor (gevolg)schade, kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van ) eventuele claims van derden aan verhuurder.

ARTIKEL 7  : KOSTEN :

 

 • Het watersportcenter bepaalt de kosten van het te huren materiaal en vermeldt deze op de website en/of in het mail-contact .
 • De huursom dient vooraf of direct bij levering van het gehuurde te worden voldaan, tenzij is overeengekomen om dit na inlevering te voldoen.
 • Het materiaal wordt door verhuurder aan huurder geleverd na betaling van een waarborgsom van €130,– of het in bewaring geven overeenkomende artikelen.
 • De borgsom c.q. de borg wordt geretourneerd c.q. terugbetaald na eventuele verrekening van de verplichtingen van de huurder die uit deze huurovereenkomst voortvloeien, zoals bv schoonmaakkosten, vergoeding van schade en/of verliezen etc.
 • Verhuur na 18.00 uur is alleen mogelijk na overleg en prijsopgave.

 

ARTIKEL 8  : DISCIPLINAIRE MAATREGELEN :

 

 • De huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water, land en omwonenden.
 • De huurder dient zich te houden aan alle aanwijzigingen van de verhuurder.
 • Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek is niet toegestaan .
 • Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. aan boord is niet toegestaan, evenmin als het plakken van stickers, kentekens en/of andere zaken op het materiaal van de verhuurder.
 • De huurder mag geen veranderingen aan het materiaal aanbrengen .
 • Het materiaal mag niet in gebruik gegeven worden aan derden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • Het is niet toegestaan afval over boord te gooien, deze dient van boord gehaald te worden.
 • Indien huurder het vaartuig vuil achterlaat, dan zal voor de schoonmaakkosten minimaal een bedrag van € 50,– in rekening worden gebracht en verrekend worden met de betaalde borgsom.

 

ARTIKEL 9  : FINANCIELE VERPLICHTINGEN :

 

 • Voor iedere contante betaling ontvangt de huurder een kwitantie.
 • Indien de huurder niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en tot invordering moet worden overgegaan, is de huurder de wettelijke rente en de gerechtelijke buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 50,– exclusief BTW.
 • De leiding van het watersportcenter mag huurders, die niet aan hun overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verdere activiteiten uitsluiten.
 • In geval van ontzegging van de toegang of verwijdering van het watersportcenter blijft de verplichting tot betaling van de kosten onverminderd bestaan; ook in dit geval is het door de huurder nog verschuldigde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 10  : AANSPRAKELIJKHEID :

 

 • Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade van welke

aard dan ook en ongeacht de oorzaak, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de verhuur,

met uitzondering van de wettelijke verplichting door aantoonbare opzet of grove schuld door

verhuurder.

 • De aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt zich tot een schadevergoeding in het

geval van het niet kunnen nakomen van deze overeenkomst door ontneming van rechten als

bedoeld in artikel 2.7.3 . De hoogte van deze schadevergoeding betreft het te restitueren

bedrag ter zake de niet genoten huur van materialen. De vergoeding is in ieder geval

beperkt tot het in een voorkomend geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uit te

keren bedrag.

 • De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tussentijdse beëindiging van

deze overeenkomst op grond van definitieve verwijdering van de huurder, in welk geval ook

geen recht bestaat op restitutie van huurgelden aangezien verwijdering geheel voor risico

komt van de huurder.

 • De verhuurder heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, doch is

niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de huurder of anderen overkomen, waaronder begrepen verminking, beschadiging, diefstal, verduistering, verlies van aan de huurders toebehorende eigendommen of bezittingen voor zover deze geen deel uitmaken of betrekking hebben op de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • De huurder of zijn wettelijk vertegenwoordiger is aansprakelijk voor alle schade die door

toedoen of nalaten van de huurder is ontstaan, zowel jegens de verhuurder als

jegens derden voor zover ieders belang strekt en deze geen betrekking hebben op de

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • U staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst

niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door u niet naleven van de

AVG of andere wet- en regelgeving. Jij vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op

grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben

geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die wij in verband

daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten

van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van uw handelen.

 • De in de opdracht en de daarbij behorende voorwaarden overeengekomen beperking van

onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze

overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van

deze overeenkomst nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

 

ARTIKEL 11  : AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT :

 

 • Het auteursrecht op eigen documentatie materiaal van de verhuurder berust bij de

verhuurder. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 • De huurder bevestigt dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright

en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia’s en/of

foto’s en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm. Alleen de verhuurder

heeft het auteurs- en publicatierecht. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke

verhoudingen zijn toegestaan; beeldbewerkingen en het inlassen of verwijderen van

bijkomende teksten en logo’s is niet toegelaten. De huurder heeft geen exclusiviteitsrecht

op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op  foto’s c.q. filmpjes

wordt toegepast.

 • De huurder geeft toestemming aan de verhuurder om een zelf te bepalen selectie

door het watersportcenter van de opnames op zijn website te plaatsen, te gebruiken voor

publicatie in vakbladen of te tonen op exposities , te gebruiken als portfolio of als voorbeeld in

advertenties. De foto’s op de website zijn beschermd door het copyright doch het watersportcenter kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten zijn medeweten elders op het net worden geplaatst.

 • Het verhuurder en de huurder hebben het recht foto’s te publiceren voor

promotionele doeleinden . Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te

exploiteren, tenzij met wederzijdse toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.

Het is het watersportcenter toegestaan de foto’s te publiceren op websites, in dag-, week-, vakbladen, catalogi, elektronische beelddragers enz. Het is niet toegestaan dat het watersportcenter en/of de huurder de gemaakte foto’s plaatst op websites met een pornografische of onwettige inhoud.  Het verhuurder en/of de huurder publiceren geen enkele vorm van beeld, waarbij de wederpartij schade berokkend kan worden, in enigerlei vorm.

 • De huurder kan de toestemming aan het watersportcenter voor het maken van foto-

materiaal of opnames intrekken door dit voorafgaande aan de huurperiode schriftelijk aan de directie kenbaar te maken.

 

ARTIKEL 12 : DATALEKKEN :

 

 • Als er sprake is van een datalek, waarbij gegevens die worden verwerkt in het kader van deze

opdracht zijn betrokken, dan informeren wij u daarover.

 • Als verantwoordelijke zullen wij in het geval van een datalek, indien nodig, zelfstandig melding

doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanwege de aard van de onderliggende opdracht, en de daarbij op ons rustende contextuele verwerkingsverantwoordelijkheid voor de verwerking, is het niet altijd logisch dat wij betrokkene(n) – indien nodig- rechtstreeks informeren over een datalek. In voorkomende gevallen zullen wij gezamenlijk bepalen welke partij, bezien vanuit het perspectief van betrokkenen, de meest logische is om het datalek te melden aan betrokkenen.

 

ARTIKEL 13 : GESCHILLEN / KLACHTEN :

 

13.1     Wat wordt verstaan onder een klacht

 1. Indien een huurder van materiaal een klacht heeft over het gehuurde materiaal of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze is uitgeleverd, kan men zich wenden tot de directie van het watersportcenter.
 2. Onder klacht kan ook worden verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie.

 

13.2     Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

 

13.3     Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 14 werkdagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste zes weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

 

13.4     Uitspraak

 1. Binnen zes weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

 

ARTIKEL 14 :  SLOTBEPALINGEN

 

14.1     Het is voor u en ons, behalve als wij gezamenlijk schriftelijk anders afspreken, niet

toegestaan om deze overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze overeenkomst over te dragen aan een ander.

14.2     Aanvullingen en wijzigingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift zijn

gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn

gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij.

 • Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van

haar taken.

 • Op deze overeenkomst is het nederlands recht van toepassing, de nederlandse rechter is

bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst.

 • Deze overeenkomst is hoger in rang dan andere door ons met u gesloten overeenkomsten. De

bepalingen uit deze overeenkomst gaan boven de bepalingen in onze algemene informatie, tenzij expliciet naar een bepaling in deze algemene informatie wordt verwezen.

 • Als een of meerdere bepalingen in deze overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit

geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze overeenkomst. Wij treden dan met u in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

 • Mededelingen in het kader van deze overeenkomst (inclusief mededelingen in het kader van

artikel 10) zullen door u en ons worden gedaan aan onderstaande medewerkers:

 1. Kieboom : info@windywaters.nl
 2. Rambach : info@windywaters.nl

 

Als de gegevens behorend bij de bovenstaande medewerkers veranderen, of als zij worden vervangen door andere medewerkers, dan lichten we elkaar daarover in.

 

Mochten er vragen, opmerkingen of enige ontevredenheid tijdens huurperiode zijn, dan kan de huurder daarvoor terecht bij de directie van de instelling.

 

Wijzigingen voorbehouden 1 mei 2020

Het VDWS (Verband Deutscher Wassersport Schulen) stelt zich ten doel een compleet aanbod van diensten te realiseren op het gebied van watersport door een sys- teem voor elk niveau aan te bieden, wat tot in detail is doorontwikkeld.

Om dit doel te bereiken richt het VDWS zich voornamelijk op:

 • –  De opleiding van watersportinstructeurs

 • –  het zorg dragen voor de aangesloten watersportscholen

 • –  het overbrengen van de hoge kwaliteitsuitstraling in alle opleidingen

 • –  het onderhouden en uitbouwen van het opgezette licentiesysteem

 • –  het aanbieden van goede dienstverlening en kwaliteitsgerichte producten

 • –  het vertegenwoordigen van al haar leden, zowel de watersport- scholen als ook de instructeurs individueel.

  Het VDWS telt vandaag de dag minstens 540 aangesloten water- sportscholen met in totaal maar liefst meer dan 4000 instructeurs.

  Heeft u vragen en/of opmerkingen over ons aanbod in opleidingen of onze aangesloten scholen? Wij staan u graag hiervoor te woord.