ALGEMENE VOORWAARDEN

met betrekking op lessen en evenementen.

Voor akkoord; Vul uw gegevens onderaan deze pagina in.

Overeenkomst cursussen en evenementen

Behorende bij en deel uitmakende van het digitale AANMELDINGSFORMULIER tussen het watersportcenter Windy Waters en de deelnemer.

ARTIKEL 1  : DEFINITIES :

1.1       Watersportcenter          Naam:              Windy Waters

Bezoekadres:     Varelseweg 211, 8077 RB  Hulshorst

Postadres:        Varelseweg 211, 8077 RB  Hulshorst

KvK-nummer:    76882160

Algemeen telefoonnummer: 0031(0)653616370

Algemeen e-mailadres:           info@windywaters.nl

Website:                                    www.windywaters.nl

Hierna te noemen “het watersportcenter” of “wij” of “Ons” of “onze”

1.2       Directie                        de directie van Windy Waters,

verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

1.3       Deelnemer / De op het aanmeldingsformulier volledig vermelde

betrokkene persoonsgegevens is de deelnemer / betrokkene.

Hierna te noemen “deelnemer” of ”jij” of “jou”

1.4       Cursus / arrangement: De op het aanmeldingsformulier vermelde cursus / arrangement.

1.5       Verwerker: Medewerkers van het watersportcenter die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt , zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.6       Verantwoordelijke: de directie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.7       Datalek / inbreuk ivm: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot persoonsgegevens – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

1.8       Derden: anderen dan jij en wij en onze medewerkers

1.9       Meldplicht datalekken: De verplichting tot het melden van datalekken aan de Autoriteit persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan betrokkenen.

1.10     Medewerkers                Personen die werkzaam zijn bij jou of bij ons, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.

1.11     Onderliggende opdracht:          De opdracht zoals bedoeld op het aanmeldingsformulier.

1.12     Aanmeldingsformulier               Het door de deelnemer ingevulde en door het watersportcenter bevestigde aanmeldingsformulier.

1.13     Persoonsgegevens        Alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”) die in het kader van de “onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar worden beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.14     Verwerken /                  een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot

verwerking                   persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet

uitgevoerd via geautomatiseerde procedes, zoals het verzamelen,

vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1.15     AVG                             Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de

uitvoeringswet van deze verordening.

ARTIKEL 2  : TOEPASSELIJKHEID EN LOOPTIJD :

 • Deze overeenkomst is van toepassing op iedere verwerking die door ons als opdrachtnemer/verantwoordelijke wordt gedaan op basis van de onderliggende opdracht en de eventuele datalekken / inbreuken in verband met persoonsgegevens die plaatsvinden met betrekking tot die data.
 • De overeenkomst treedt in werking op de datum van de ontvangst door het watersportcenter van het door de deelnemer ingevulde en doorgemailde aanmeldingsformulier. Bij minderjarige deelnemers dient het aanmeldingsformulier mede te worden ondertekend c.q. akkoord bevonden door een wettelijk vertegenwoordiger die aansprakelijk is voor de financiële verplichtingen voortkomend uit deze overeenkomst.

Deze overeenkomst heeft betrekking op de bij de aanmelding van kracht zijnde informatie vermeld staande op de website van Windy Waters en/of in een betreffend email-contact opgenomen te weten:

 1. De cursus- / arrangementsduur;
 2. Het tijdsbestek waarin de cursus c.q. het arrangement wordt gegeven;
 3. De mogelijkheid om een cursus / arrangement met een examen af te sluiten.
 4. Bij de inschrijving is de deelnemer een door het watersportcentrum te bepalen bedrag verschuldigd aan (aan)betaling lesgeld.
 5. De wederzijdse rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst eindigen zodra de cursus c.q. het arrangement is beëindigd.
 6. De deelnemer dient minimaal te beschikken over een zwemdiploma A.
 7. Eventuele gezondheidsaspecten , en/of medicijngebruik, dat strijdig kan zijn

met de uitoefening van de cursus of het arrangement, dient vooraf aan de directie te worden

gemeld.

2.4  Een aanmelding voor een cursus of arrangement wordt definitief :

 1. Zodra de deelnemer een bevestiging van het watersportcenter heeft ontvangen heeft;
 2. Zodra de opdrachtgever akkoord heeft gegeven aan het watersportcenter naar aanleiding van een aan hem of haar gedane offerte.

 

2.5 Tussentijdse of voortijdse beëindiging van de overeenkomst:

 1. Voor aanvang van de cursus / het arrangement: Tot 14 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum kan de cursus / het arrangement waarvoor men ingeschreven staat door de deelnemer geannuleerd worden. In dat geval worden annulerings- of administratiekosten in rekening gebracht, zijnde 5% van het betreffende lesgeld, hetgeen zal worden verrekend met de (aan)betaling lesgeld, waarna het verschil zal worden gerestitueerd. Van 14 dagen tot 7 dagen voor de eerste les bedragen de annulerings- en administratiekosten 10% van het desbetreffende cursusgeld. Daarna is annulering nog slechts mogelijk overeenkomstig paragraaf 2 van dit artikel.                                                                   Tijdens de cursus / het arrangement:
 1. Mocht een deelnemer tijdens de cursus besluiten van het verder volgen van de cursus af te zien, dan dient dit aan de directie van het watersportcenter kenbaar te worden gemaakt middels een schrijven of persoonlijke overhandiging met bewijs van ontvangst door de school. Bevestiging van opzegging wordt door het watersportcentrum schriftelijk of mondeling gedaan.
 2. De deelnemer is dan het lesgeld verschuldigd tot en met het moment van beëindiging van de overeenkomst.
 3. Bij overlijden: Bij overlijden van de deelnemer wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van de datum van overlijden. Reeds tevoren betaalde cursusgelden worden voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst terugbetaald.                                                                   Door het watersportcenter:
 4. Het watersportcenter is bevoegd eenzijdig schriftelijk de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de deelnemer zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van het watersportcenter of van andere deelnemers daardoor ernstig worden geschaad. (zie artikel 8)
 1. De deelnemer is dan de onderwijsbijdrage verschuldigd tot en met het moment van beëindiging van de overeenkomst.
 2. Bij onvoorziene omstandigheden , waardoor de uitvoering van de cursus of het arrangement wordt belemmerd (zoals bv bij onweer) is het watersportcenter gerechtigd een passende oplossing te bieden, zoals het verplaatsen van de cursus of het arrangement of het aanbieden van een alternatief.
 3. Artikel 9 Van deze overeenkomst blijft gelden, ook nadat de overeenkomst is geeindigd.


ARTIKEL 3  : RECHTEN VAN BETROKKENE :

3.1       Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend voor aanmelding van een cursus / arrangement. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de cursus / het arrangement. De verwerking vindt plaats volgens je schriftelijke instructies, tenzij wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen (b.v. bij het maken van een afweging of een melding van een “ongebruikelijke transactie” moet worden gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)) Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij u daarvan onmiddellijk in kennis.

3.2       Als wij (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van betrokkenen om uitoefening van hun rechten (bv inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens) , dan kan het voorkomen dat wij deze verzoeken aan U doorsturen voor verdere afhandeling. Vanwege de aard van de onderliggende opdracht, en de daarbij op ons rustende contextuele verwerkingsverantwoordelijkheid voor de verwerking, is het niet altijd passend als wij (rechtstreeks) aan ons gerichte verzoeken van betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten zelf af zouden handelen. In dergelijke gevallen zenden wij deze verzoeken door naar u. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij wij u natuurlijk behulpzaam kunnen zijn en als wij in het kader van de onderliggende opdracht toegang hebben tot deze persoonsgegevens.

3.3       Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Wij beperken de toegang tot medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot persoonsgegevens die deze medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

 

ARTIKEL 4 : DE CURSUS / HET ARRANGEMENT

 

 • De cursus / het arrangement wordt verzorgd in de Nederlands taal. Gezien het internationale karakter worden er ook lessen in de Duitse taal en in de Engelse taal gegeven.
 • De cursus / het arrangement omvat de onderdelen die zijn vermeld voor de betreffende cursus c.q. arrangement op de website die van kracht is op het moment, waarop de aanmelding geschiedt.
 • De deelnemer wordt met in acht name van het gestelde onder 5.1. de garantie gegeven dat alle onderdelen van de cursus/het arrangement worden behandeld.
 • Het watersportcenter verplicht zich om bij ziekte of anderszinds afwezigheid van een docent zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien werkdagen na aanvang van de afwezigheid voor een vervangende docent te zorgen. De deelnemers krijgen dan een passende oplossing aangeboden.
 • De instructeur beoordeelt namens het watersportcenter de weersomstandigheden en daarop wordt indien nodig de invulling van de cursus / het arrangement aangepast.
 • Het watersportcenter verplicht zich in te spannen uitval van activiteiten te voorkomen.
 • Het watersportcenter spant zich in om niet genoten activiteiten als gevolg van uitval door onvoorziene omstandigheden op een ander tijdstip aan te bieden.
 • De uitval van activiteiten alsmede de inhaal van de cursus wordt dan wel tijdig aan de deelnemer bekend gemaakt.
 • De instelling draagt zorg voor een zodanige inrichting van de cursus / het arrangement dat de deelnemer een optimaal niveau kan bereiken.
 • De deelnemer spant zich zo in als van hem/ haar met het oog op het bereiken van een optimaal niveau verwacht kan worden.
 • De deelnemer gaat akkoord met het feit dat de onderwijsinstelling indien nodig in contact treedt met ouders/ verzorgers, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

 

ARTIKEL 5  : LESTIJDEN EN -PLAATS:

 

5.1.      De locatie zal voor en tijdens de start van de cursus / het arrangement door het watersportcenter aan de deelnemer kenbaar worden gemaakt.

5.2       Het watersportcenter is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de overeengekomen lokalisatie, cursusdag(en) en/of cursustijd(en) uiterlijk twee dagen voor aanvang van de cursus / het arrangement te wijzigen of te annuleren. De instelling dient dit aan de betreffende deelnemer schriftelijk of mondeling mede te delen. Reeds aangegane overeenkomsten die hierop betrekking hebben, worden zonder kosten voor de deelnemer ontbonden.

5.3.      Het watersportcenter is gerechtigd om de cursustijden dan wel de plaats waar de lessen gegeven worden te wijzigen.

5.4.      De deelnemer dient tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van de cursus / het arrangement in de daartoe aangewezen locatie aanwezig te zijn.

ARTIKEL 6  : EXAMENS :

 

 • De internationale examens worden onder verantwoordelijkheid van het examenbureau VDWS International te Weilheim (Duitsland) , vdws.de , afgenomen. De deelnemer gaat akkoord met het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens voor de examinering aan VDWS International.

 

ARTIKEL 7  : KOSTEN :

 

 • Het watersportcenter bepaalt de kosten van de cursus c.q. het arrangement en vermeldt deze op de website en/of in het mail-contact met de deelnemer.
 • Deze vastgestelde kosten zijn inclusief de kosten voor eventuele boeken, gebruik van passende wetsuites, gebruik van zwemvest en gebruik van overige door de instructeur te bepalen materialen en eventuele examengelden.

7.3       Het watersportcenter bepaalt welke boeken, wetsuites en zwemvesten, en materialen tijdens de cursus / arrangement dienen te worden gebruikt en welke materialen hiervoor beschikbaar worden gesteld.

ARTIKEL 8  : DISCIPLINAIRE MAATREGELEN :

 

 • De deelnemer houdt zich in het gebouw van het watersportcenter en de daaraan verbonden terreinen aan de voorschriften die voor het watersportcenter gelden.
 • De deelnemer is verplicht zich te onthouden van gedragingen die de goede gang van zaken in het watersportcenter verstoren.
 • De deelnemer dient een zwemvest te dragen bij de uitoefening van de cursus / het arrangement wanneer dit door de instructeur wordt aangegeven.
 • De instructeur kan de deelnemer uit de cursus / het arrangement verwijderen indien deze de activiteit naar zijn oordeel verstoort.
 • De deelnemer dient zich te onthouden van het gebruik en/of het bezit van verdovende middelen, alsmede alcohol, tijdens of net voorafgaand aan de cursus / het arrangement.
 • Een deelnemer die te laat aanwezig is kan voor de gehele of gedeeltelijke cursus / arrangement worden uitgesloten.
 • Een deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de veiligheidsinstructies van het watersportcenter.
 • De wettelijke verzorger van een minderjarige deelnemer is verantwoordelijk voor het ophalen van hem of haar bij het einde van de cursus /het arrangement .
 • De deelnemer kan door de directie van het watersportcenter worden verwijderd, indien hij / zij:
 1. met regelmaat de voorschriften van het watersportcenter overtreedt;
 2. zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag, waardoor er eveneens

onveilige situaties kunnen ontstaan.

Procedure verwijdering:

 1. Een definitieve verwijdering wordt de deelnemer gemotiveerd mondeling en schriftelijk medegedeeld.
 2. De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld binnen 5 dagen na dagtekening van de definitieve verwijdering zijn reactie daarop mondeling dan wel schriftelijk aan de directie van de instelling kenbaar te maken.

 

ARTIKEL 9  : FINANCIELE VERPLICHTINGEN :

 

 • Het watersportcenter bepaalt de termijnen, waarin de deelnemer zijn financiële verplichtingen behoort na te komen. Deze betalingen of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden.
 • Voor iedere contante betaling ontvangt de deelnemer een kwitantie.
 • Indien de deelnemer niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en tot invordering moet worden overgegaan, is de deelnemer de wettelijke rente en de gerechtelijke buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 50,– exclusief BTW.
 • De leiding van het watersportcenter mag deelnemers, die niet aan hun overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verdere activiteiten uitsluiten. De deelnemer wordt van deze uitsluiting schriftelijk op de hoogte gesteld.
 • In geval van ontzegging van de toegang of verwijdering van het watersportcenter blijft de verplichting tot betaling van de kosten (het lesgedl) onverminderd bestaan; ook in dit geval is het door de deelnemer nog verschuldigde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 10  : AANSPRAKELIJKHEID :

 

 • De aansprakelijkheid van het watersportcenter beperkt zich tot een schadevergoeding in het

geval van het niet kunnen nakomen van deze overeenkomst door ontneming van rechten als

bedoeld in artikel 2.5.3 . De hoogte van deze schadevergoeding betreft het te restitueren

bedrag ter zake de niet genoten cursus/arrangementsdagen. De vergoeding is in ieder geval

beperkt tot het in een voorkomend geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uit te

keren bedrag.

 • Het watersportcenter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tussentijdse beëindiging van

deze overeenkomst op grond van definitieve verwijdering van de deelnemer van het

watersportcenter, in welk geval ook geen recht bestaat op restitutie van cursusgelden

aangezien verwijdering geheel voor risico komt van de deelnemer.

 • Het watersportcentrum heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, doch is

niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de deelnemer of overkomen, waaronder

begrepen verminking, beschadiging, diefstal, verduistering, verlies van aan de deelnemers

toebehorende eigendommen of bezittingen voor zover deze geen deel uitmaken of betrekking

hebben op de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • De deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger is aansprakelijk voor alle schade die door

toedoen of nalaten van de deelnemer is ontstaan, zowel jegens het watersportcenter als

jegens derden voor zover ieders belang strekt en deze geen betrekking hebben op de

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • U staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst

niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door u niet naleven van de

AVG of andere wet- en regelgeving. Jij vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op

grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben

geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die wij in verband

daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten

van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van uw handelen.

 • De in de opdracht en de daarbij behorende voorwaarden overeengekomen beperking van

onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze

overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van

deze overeenkomst nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

 

ARTIKEL 11  : AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT :

 

 • Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het watersportcenter berust bij het

watersportcenter. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van het watersportcenter.

 • De deelnemer bevestigt dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright

en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia’s en/of

foto’s en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm. Alleen het watersportcenter

heeft het auteurs- en publicatierecht. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke

verhoudingen zijn toegestaan; beeldbewerkingen en het inlassen of verwijderen van

bijkomende teksten en logo’s is niet toegelaten. De deelnemer heeft geen exclusiviteitsrecht

op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op  foto’s c.q. filmpjes

wordt toegepast.

 • De deelnemer geeft toestemming aan het watersportcenter om een zelf te bepalen selectie

door het watersportcenter van de opnames op zijn website te plaatsen, te gebruiken voor

publicatie in vakbladen of te tonen op exposities , te gebruiken als portfolio of als voorbeeld in

advertenties. De foto’s op de website zijn beschermd door het copyright doch het watersportcenter kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten zijn medeweten elders op het net worden geplaatst.

 • Het watersportcenter en de deelnemer hebben het recht foto’s te publiceren voor

promotionele doeleinden . Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te

exploiteren, tenzij met wederzijdse toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.

Het is het watersportcenter toegestaan de foto’s te publiceren op websites, in dag-, week-, vakbladen, catalogi, elektronische beelddragers enz. Het is niet toegestaan dat het watersportcenter en/of de deelnemer de gemaakte foto’s plaatst op websites met een pornografische of onwettige inhoud.  Het watersportcenter en/of de deelnemer publiceren geen enkele vorm van beeld, waarbij de wederpartij schade berokkend kan worden, in enigerlei vorm.

 • De deelnemer kan de toestemming aan het watersportcenter voor het maken van foto-

materiaal of opnames intrekken door dit voorafgaande aan de activiteit schriftelijk aan de directie kenbaar te maken.

 

ARTIKEL 12 : DATALEKKEN :

 

 • Als er sprake is van een datalek, waarbij gegevens die worden verwerkt in het kader van deze

opdracht zijn betrokken, dan informeren wij u daarover.

 • Als verantwoordelijke zullen wij in het geval van een datalek, indien nodig, zelfstandig melding

doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanwege de aard van de onderliggende opdracht, en de daarbij op ons rustende contextuele verwerkingsverantwoordelijkheid voor de verwerking, is het niet altijd logisch dat wij betrokkene(n) – indien nodig- rechtstreeks informeren over een datalek. In voorkomende gevallen zullen wij gezamenlijk bepalen welke partij, bezien vanuit het perspectief van betrokkenen, de meest logische is om het datalek te melden aan betrokkenen.

 

ARTIKEL 13 : GESCHILLEN / KLACHTEN :

 

13.1     Wat wordt verstaan onder een klacht

 1. Indien een deelnemer aan een cursus / arrangement of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer een klacht heeft over de organisatie of inhoud van de cursus / arrangement of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven, kan men zich wenden tot de directie van het watersportcenter.
 2. Onder klacht kan ook worden verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie.

 

13.2     Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

 

13.3     Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 14 werkdagen.
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 3. Binnen ten hoogste zes weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

 

13.4     Uitspraak

 1. Binnen zes weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

 

ARTIKEL 14 :  SLOTBEPALINGEN

 

14.1     Het is voor u en ons, behalve als wij gezamenlijk schriftelijk anders afspreken, niet

toegestaan om deze overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze overeenkomst over te dragen aan een ander.

14.2     Aanvullingen en wijzigingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift zijn

gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn

gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij.

 • Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van

haar taken.

 • Op deze overeenkomst is het nederlands recht van toepassing, de nederlandse rechter is

bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst.

 • Deze overeenkomst is hoger in rang dan andere door ons met u gesloten overeenkomsten. De

bepalingen uit deze overeenkomst gaan boven de bepalingen in onze algemene informatie, tenzij expliciet naar een bepaling in deze algemene informatie wordt verwezen.

 • Als een of meerdere bepalingen in deze overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit

geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze overeenkomst. Wij treden dan met u in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

 • Mededelingen in het kader van deze overeenkomst (inclusief mededelingen in het kader van

artikel 10) zullen door u en ons worden gedaan aan onderstaande medewerkers:

 1. Kieboom : info@windywaters.nl
 2. Rambach : info@windywaters.nl

 

Als de gegevens behorend bij de bovenstaande medewerkers veranderen, of als zij worden vervangen door andere medewerkers, dan lichten we elkaar daarover in.

 

Mochten er vragen, opmerkingen of enige ontevredenheid tijdens de cursus / arrangement zijn, dan kan de deelnemer daarvoor terecht bij de directie van de instelling.

 

Wijzigingen voorbehouden 1 mei 2020

Het VDWS (Verband Deutscher Wassersport Schulen) stelt zich ten doel een compleet aanbod van diensten te realiseren op het gebied van watersport door een sys- teem voor elk niveau aan te bieden, wat tot in detail is doorontwikkeld.

Om dit doel te bereiken richt het VDWS zich voornamelijk op:

 • –  De opleiding van watersportinstructeurs

 • –  het zorg dragen voor de aangesloten watersportscholen

 • –  het overbrengen van de hoge kwaliteitsuitstraling in alle opleidingen

 • –  het onderhouden en uitbouwen van het opgezette licentiesysteem

 • –  het aanbieden van goede dienstverlening en kwaliteitsgerichte producten

 • –  het vertegenwoordigen van al haar leden, zowel de watersport- scholen als ook de instructeurs individueel.

  Het VDWS telt vandaag de dag minstens 540 aangesloten water- sportscholen met in totaal maar liefst meer dan 4000 instructeurs.

  Heeft u vragen en/of opmerkingen over ons aanbod in opleidingen of onze aangesloten scholen? Wij staan u graag hiervoor te woord.